Сватба със Сватбата.ИНФО

Условия за ползване

Общи условия за ползване

 

 

Дефиниции

За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

 

1. “Собственик на портала” или само “Собственик” е „Студио 96” ООД търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал Svatbata.info , информационни услуги на своите потребители.

 

2 Svatbata.info (www.svatbata.info) e виртуален информационен портал в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

 

3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на портала Svatbata.info информационни ресурси, разширена функционалност на сайта, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят материали, които да бъдат публикувани на страниците на портала.

 

4. “Потребител” e всяко физическо и /или юридическо лице, което ползва предоставяните от Собственика услуги чрез портала.

 

5. Регистриран потребител” – за някои услуги е необходимо Потребителят да премине процес на регистрация като предостави актуална, пълна и точна информация, както е указано в съответния формуляр. След регистрацията той получава потребителско име и парола за достъп до услугите на Svatbata.info.

 

6. “Материал” е всеки текстов, графичен, снимков, звуков или видео ресурс, създаден и предоставен за ползване, чрез публикуване в портала Svatbata.info от Собственика или от Потребителя, от който ресурс се съставят различни база данни, достъпни чрез портала Svatbata.info

 

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от svatbata.info работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.


В зависимост от конкретния случай svatbata.info обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:


    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на svatbata.info по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;

    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;

    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;

    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.


svatbata.info съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и за период от 2 (две) години след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава svatbata.info да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  


При обработването на данните ви svatbata.info се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 


С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.


За информация и въпроси, свързани с политиката на svatbata.info за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти! 

 

 

Съгласие с условията за ползване на Интернет портала:

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Собственика и всяко лице Потребител, което посещава страница на портала Svatbata.info , във връзка с ползването на информацията и услугите на портала. С преминаването през която и да е хипер-връзка на страниците, потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.

 

При използване на Интернет портала, Потребителят приема и се съгласява с най-актуалната версия на Общите условия за ползване, ако не е съгласен с което и да било от условията, споменати тук, той не би трябвало да ползва този Интернет портал. Собственика си запазва правото да променя тези Общи условия за ползване. Потребителя поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Интернет портала за промени.

 

Потребителите се съгласяват да не използват услугите :

 

 • За публикуване или предоставяне по друг начин на файлове, които съдържат материали, защитени от законите за интелектуалната собственост, законите за авторските права и търговските марки , освен, ако не притежават тези права, или имат необходимото съгласие да извършват съответните действия.
 • За реклама или предложения за продажба /покупка или услуги с търговска цел, освен, ако услугите изрично не разрешават подобни съобщения.
 • За ограничаване или възпрепятстване на други потребители да използват услугите.

Информацията във форума се публикува автоматично, без цензуриране, в съответствие на общоприетата световна практика. Администрацията не носи отговорност за изказаните мненията и съдържанието им.


Собственикът няма задължение да следи и контролира услугите, но си запазва правото да преглежда публикуваните материали и да ги отстранява по своя преценка.

Собственикът изрично декларира, че не носи отговорност за действията, които са следствие от участието на недобросъвестни потребители

Материалите, които са качени на сайта, могат да бъдат предмет на наложени ограничения за ползване и разпространение, и този който е изтеглил такива материали, носи отговорност за спазването на тези ограничения.

 

 

Авторски права

 

Порталът Svatbata.info не представлява електронна версия на произведение, а само включва, в своя каталог, информация във вид на Материали предоставена от Потребители.

 

Ако се явявате право владелец на материал, поместен на страниците на Интернет портала Svatbata.info и желаете същият да не се листва, свържете се с нас на адрес svatbata.info@gmail.com като укажете:

 

 1. Списък с URL-адреси, на които са достъпни материалите.
 2. Контактна информация (email, телефон, адрес), за връзка.
 3. Доказателства, че имате права върху посочените от вас материали.

 

По Закона за авторски права, повествователни претенции и интернет връзки, не се приемат за доказателство за авторство!

Авторските материали се свалят в течение на 7 работни дни.

 

Svatbata.info отговаря на всички запитвания по сваляне на публикации.

 

 

Ограничение на отговорността

 

Потребителят ползва този Интернет портал на собствена отговорност.
Собственикът се стреми цялата информация, съдържаща се в този Интернет портал, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, той  не поема никаква отговорност за вреди и загуби (преки и /или косвени) в резултат от ползването на този Интернет портал или причинени от следването на съдържащи се в Интернет портала връзки.

 

Собственикът не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в Интернет портала или в Интернет портали на трети лица, свързани чрез връзка или по друг начин.

 

Собственикът препоръчва на Потребителите да проявяват разум и предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

 

Потребителят носи  пълната отговорност за запазване на поверителността на акаунта и парола си. Освен това той носи отговорност за всяко действие извършено от неговия акаунт. Потребителят приема да уведоми незабавно Svatbata.info в случай на неоторизирано използване на неговия акаунт или друг пробив в сигурността. Svatbata.info не носи отговорност за загубите, които може да претърпи, ако някой друг използва акаунта и паролата, независимо дали това става със или без съгласието на регистрирания потребител.

 

 

Собственикът не може да гарантира, че:

 

 • Достъпът до Интернет портала ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време.
 • Интернет порталът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.
 • Данните за търговците ще бъдат винаги верни и без грешки.

 

 

Забранено използване

 

Интернет порталът не може да бъде използван за цели, които са незаконни съгласно българското законодателство.

 

Забранено е и използването на Интернет портала, както лично, така и чрез автоматизирани средства , по начин, който би могъл:

 • Да доведе до модифициране на която и да било част от Интернет портала.
 • Да увреди неговата функционалност.
 • Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Интернет портала.
 • Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Интернет портала.

 

 

Други

Собственика си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Интернет портал без предизвестие.
Собственика може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Интернет портал във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Потребителите  и Собственика относно ползването на Интернет портал

 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с настоящото мое онлайн запитване, при необходимост, да бъдат предоставени на дружества партньори на  сайта, които извършват доставка на стоки (услуги), куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и отговор на моето запитване. 


Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни. Този Интернет портал е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.